PRIVACYVERKLARING

De kernactiviteiten van Huis van Verhuur omvatten het beheren en aan- en verhuren van vastgoed. Hiervoor heeft Huis van Verhuur jouw persoonsgegevens nodig. Huis van Verhuur vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. 
 
In deze privacyverklaring legt Huis van Verhuur eenvoudig uit hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Huis van Verhuur vindt het belangrijk dat jij op de hoogte bent van onder andere het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast brengt Huis van Verhuur je op de hoogte van de personen/organisaties aan wie jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Ten slotte word je hierbij geïnformeerd over de rechten die je hebt en bij wie je terecht kunt met vragen. 
 
Identiteit en contactgegevens Huis van Verhuur
 
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door:

Huis van Verhuur B.V.                                              Groninger Huis van Verhuur B.V.
Assendorperstraat 50                                                 Ubbo Emmiusstraat 13
8012 CA Zwolle                                                           9711 CA Groningen
Tel: 038-4210466                                                        Tel: 050-5532432

Verwerking persoonsgegevens
 
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Huis van Verhuur, dan verwerkt Huis van Verhuur jouw persoonsgegevens. Een aantal van deze gegevens zijn:
- naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
- burgerlijke staat;
- geboortedatum en geboorteplaats;
- nationaliteit;
- rekeningnummer;
- kopie legitimatiebewijs en geldigheidsdatum

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Jouw persoonsgegevens worden door Huis van Verhuur verwerkt voor (onder meer) de volgende doeleinden:
- taxaties, huur- en koopovereenkomsten;
- serviceberichten;
- aangaan van overige overeenkomsten.

De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op de rechtsgrondslag: “noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst”. In sommige gevallen is de grondslag gebaseerd op jouw toestemming. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan dient Huis van Verhuur de schriftelijke toestemming van je ouder(s), verzorger(s) of (wettelijke)vertegenwoordiger te ontvangen.
 
Jouw persoonsgegevens worden allereerst verwerkt door Huis van Verhuur. Ook bestaat de mogelijkheid dat Huis van Verhuur andere organisaties de bevoegdheid geeft jouw persoonsgegevens te verwerken. Te denken valt aan een extern boekhoudkantoor. In geen geval zullen jouw persoonsgegevens aan derden worden verkocht. 
 
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel 5 jaar bewaard. De persoonsgegevens worden in ieder geval zolang bewaard als nodig is om het gestelde doel van de verwerking van de persoonsgegevens te behalen. 
 
Jouw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen. Huis van Verhuur draagt zorg voor passende beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden. 


Jouw rechten
De volgende rechten zijn op jou van toepassing:

1. Het recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens met welk doel en voor welke duur worden verwerkt. 

2. Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te allen tijde in te zien. 

3. Het recht op correctie van de persoonsgegevens. 
Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht Huis van Verhuur te verzoeken deze persoonsgegevens te (doen) corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw persoonsgegevens aan te laten vullen, wanneer deze incompleet zijn.

4. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. 
Wanneer je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, heb je het recht Huis van Verhuur te verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Het recht om vergeten te worden heeft betrekking op de openbaar gemaakte persoonsgegevens. Je mag Huis van Verhuur verzoeken om alle (eventueel) geplaatste persoonsgegevens te verwijderen.

5. Het recht op beperking van de gegevensverwerking.
Je mag Huis van Verhuur verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder andere de volgende gevallen: 
– Je bent van mening dat jouw persoonsgegevens onjuist worden vermeld; 
– Je bent van mening dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;  
– Je bent van mening dat Huis van Verhuur jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het halen van het doel van de verwerking.
 
6. Het recht op het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking. 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit bezwaar kun je allereerst bij Huis van Verhuur indienen wanneer er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden spelen, waardoor je van mening bent dat de verwerking zou moeten worden gestaakt. Er volgt dan een interne verzoekprocedure. Wanneer dit geen uitkomst voor jou biedt, kun je bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. 

7. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.
Je hebt het recht Huis van Verhuur te verzoeken om een kopie van de door jouw verstrekte persoonsgegevens te geven. 
Wanneer je graag van één van de bovenstaande rechten gebruik wil maken, dan kun je dit melden bij Huis van Verhuur (
info@huisvanverhuur.nl). Huis van Verhuur zal jou, indien nodig, verder helpen met het indienen van deze verzoeken.
Huis van Verhuur zal zich ervoor inspannen bovengenoemde verzoeken, zo mogelijk binnen vier weken, in behandeling te nemen. Als Huis van Verhuur van oordeel is dat het verzoek gegrond is, zal Huis van Verhuur – zover dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en voor zover technisch uitvoerbaar – tot honorering van het verzoek overgaan. 
Als je nog vragen hebt over de inhoud van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Huis van Verhuur (l
info@huisvanverhuur.nl).

 

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy