Algemene voorwaarden | Huis van Verhuur


Algemene Voorwaarden Huis van Verhuur voor Woningzoekenden

Artikel 1. Definities

A)            Huis van Verhuur: beheerder, ‘bemiddelaar’ tussen Verhuurder en Woningzoekende.

B)            Woningzoekende: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die zich bij Huis van Verhuur heeft ingeschreven als woningzoekende.

C)            Verhuurder: degene die een huurobject te huur heeft/had aangeboden bij Huis van Verhuur of deze te huur heeft/had aangemeld op de website van Huis van Verhuur.

D)            Geslaagde ‘bemiddeling’/overeenkomst: Indien Woningzoekende de door Verhuurder aangeboden woonruimte, mondeling of schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. Inschrijving

A)            Door in te schrijven als woningzoekende via de website van Huis van Verhuur krijgt  Woningzoekende het recht afspraken te maken voor de bezichtiging van een aangeboden huurobject(en). Ook verklaart Woningzoekende met de inschrijving kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor Woningzoekenden van Huis van Verhuur.

B)            Het staat Huis van Verhuur vrij om de inschrijving niet te accepteren, zonder opgave van redenen.

C)            Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.

D)            De inschrijving van Woningzoekende is strikt persoonlijk en gedurende één jaar geldig. De inschrijving zal pas worden geactiveerd wanneer Huis van Verhuur alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft van Woningzoekende heeft ontvangen.

E)            Het ingeschreven staan als woningzoekende bij Huis van Verhuur geeft geen garantie voor het vinden van een geschikte woonruimte.  

F)            Huis van Verhuur kan informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van Woningzoekende. Ook kan Huis van Verhuur informatie inwinnen over het huurdersverleden bij voorgaande verhuurder(s). Met de inschrijving verklaart Woningzoekende zich bereid om daaraan zijn/haar medewerking te verlenen. Indien medewerking niet wordt verleend behoudt Huis van Verhuur zich het recht voor Woningzoekende uit te schrijven, danwel haar activiteiten voor Woningzoekende te staken.

G)            Eventuele klachten betreffende de inschrijving en de bemiddeling door Huis van Verhuur kunnen worden ingediend per e-mail aan info@huisvanverhuur.nl of per post aan Huis van Verhuur, t.a.v. Klantenservice, Assendorperstraat 46, 8012 CA Zwolle.

 

Artikel 3. Verplichtingen Woningzoekende

A)            Woningzoekende is verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.

B)            Woningzoekende geeft aan Huis van Verhuur alle informatie die noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van de opdracht.

C)            Woningzoekende geeft wijziging van de inschrijvingsgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail door aan Huis van Verhuur.

D)            Woningzoekende pleegt geen activiteiten die de opdracht aan Huis van Verhuur kunnen doorkruisen, frustreren of die Huis van Verhuur in de uitvoering  van de ‘bemiddeling’ kunnen belemmeren.
 

Artikel 4. Verplichtingen Huis van Verhuur

A)             Huis van verhuur geeft geen enkele garantie aan Woningzoekende dat een geslaagde ‘bemiddeling’/ overeenkomst tot stand zal komen. Huis van Verhuur heeft een inspanningsplicht.

B)             Bemiddeling door Huis van Verhuur vindt niet plaats op basis van exclusiviteit. Het staat Huis van Verhuur vrij een huurobject aan diverse partijen aan te beiden voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

A)            Huis van Verhuur is gerechtigd de inschrijving te beëindigen of tijdelijk te blokkeren indien Woningzoekende één of meerdere verplichtingen aan Huis van Verhuur, waaronder juiste invoer van gegevens, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

B)            De inschrijving eindigt in ieder geval na ondertekening van een tot stand gekomen huurovereenkomst.

C)            De inschrijving eindigt automatisch na afloop van de periode van één jaar.

D)            Woningzoekende heeft ten alle tijden het recht zich uit te schrijven.

 

Artikel 6. Bijeenbrengen vraag en aanbod

A)            Huis van Verhuur brengt vraag en aanbod met elkaar in contact en ‘bemiddelt’ bij het tot stand komen van de huurovereenkomst tussen Woningzoekende en Verhuurder. Aan het woningaanbod op de website van Huis van Verhuur en de daaraan verbonden prijsstellingen, alsook aan mondelinge aanbiedingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

B)            Huis van Verhuur, danwel Verhuurder staat het vrij Woningzoekende niet te accepteren als huurder, zonder dat Huis van Verhuur, danwel Verhuurder daarvoor een reden dient op te geven.

 

Artikel 7. Vergoeding Kosten Overeenkomst

A)            Woningzoekende is, nadat er sprake is van een geslaagde ‘bemiddeling’/overeenkomst, geen vergoeding verschuldigd aan Huis van Verhuur. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van Huis van Verhuur

A)             Huis van Verhuur treedt op als bemiddelaar en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van Verhuurder.

B)             De aansprakelijkheid van Huis van Verhuur is beperkt tot gevallen waarbij sprake is van opzet en grove schuld en bedraagt nimmer meer dan de vergoeding ex artikel 7 van deze voorwaarden en in ieder geval nimmer meer dan hetgeen dat door de bedrijfs- / beroepsaansprakelijkheid van Huis van verhuur wordt uitgekeerd. 

 

Copyright © 2024. All rights reserved. Voorwaarden | Privacy Policy